سلکتور سوئیچ

کلید فرمان
کلید فرمان
کلید فرمان پلاستیکی

سلکتور سوئیچ  selector switch

سلکتور سوئیچ یا کلید گردان، یک کلید قطع و وصل می باشد که در مدارات فرمان بکار می رود .
عمده استفاده این سوئیچ ها بر روی کنسول کاربری و تابلو برق می باشد.
این کلیدها با ولتاژ 220 ولت AC  و جریان 2A برای فرمان استفاده می شود .
سلکتورها معمولا 2 یا 3 حالته می باشند که یک حالت حالت صفر می باشد که خروجی ندارد.
با توجه به قابلیت نصب کنتاکت های باز و بسته در دوحالت 0 و 1
و همچنین تنوع مدل در این کلیدها ، میتوان برای کاربری های مختلف در تابلوها استفاده کرد .

سلکتور سوئیچ های اشنایدر الکتریک در مدل فلزی، باکالیت و در انواع مختلف یکطرفه یا همان دوحالته (0-1)
، دوطرفه یا همان سه حالته(0-1-2) ، استارتی ، چراغدار و سوییچ دار برای کاربردهای مختلف عرضه می گردد .

مدل های فلزی
یکطرفه XB4BD21
دوطرفه XB4BD33
یکطرفه استارتی XB4BD41
دوطرفه استارتی XB4BD53
یکطرفه سوئیچ دار XB4BG21
دوطرفه سوئیچ دار XB4BG33
یکطرفه استارتی سوئیچ دار XB4BG61
یکطرفه چراغدار XB4BK12
دوطرفه چراغدار XB4BK13

مدل های باکالیت
یکطرفه XB7ND21
دوطرفه XB7ND33
یکطرفه سوئیچ دار XB7NG21
دوطرفه سوئیچ دار XB7NG33
دوطرفه استارتی سوئیچ دار XB4BG73