تجهیزات جانبی حرارتی

جانبی حرارتی

تجهیزات جانبی حرارتی برای انواع کلیدهای حرارتی اشنایدر

GVAE11 کنتاکت کمکی نصب در جلو (روخور) N/O+N/C
GVAN11 کنتاکت کمکی OF نصب در پهلوی چپ N/O+N/C
GVAN20 کنتاکت کمکی نصب در پهلوی چپ N/O+N/O
GVAD1010 کنتاکت نشاندهنده خطا+ کنتاکت کمکی SD نصب در پهلوی چپ N/O fault+ N/O
GVAD1001 کنتاکت خطا+ کنتاکت کمکی SD نصب در پهلوی چپ N/O (fault)+ N/O
GVAD0101 کنتاکت خطا+ کنتاکت کمکی SD نصب در پهلوی چپ N/C (fault)+ N/C
GVAD0110 کنتاکت خطا+ کنتاکت کمکی SD نصب در پهلوی چپ N/C (fault)+ N/O
GVAED011 کنتاکت فالت GV3P
GVAED101 کنتاکت فالت GV3P
GV1G09 ترمینال حرارتی و کنتاکتور تا 63 آمپر
GV2AP03 دسته کلید حرارتی RS
GV2APN01 دسته مشکی کلید حرارتی  GV2
GV2APN02 دسته قرمز کلید حرارتی GV2

GV2AF4 رابط کلید حرارتی جهت نصب برروی پایه کنتاکتور LC1D09 – LC1D38
GV3A01 کنتاکت کمکی 1NO+1NC برای حرارتی GV3ME  نصب در پهلو راست
GV3A03 کنتاکت کمکی 2NO+1NC برای حرارتی GV3ME نصب در پهلو راست
GV3A09 کنتاکت کمکی (1NO (fult برای حرارتی GV3ME نصب در پهلو راست
GV3S رابط حرارتی و کنتاکتور 40 آمپر