اعضای شرکت

اعضای الکتروصنعت

علی نقی
آقای علی نقی ستوده
مدیر عامل

پست الکترونیک : manager@esanat.com

آقای علی نقی ستوده
مدیر عامل
ناصر
آقای ناصر انهاری
مشاور ارشد و مدیر فروش

پست الکترونیک : Support@esanat.com

آقای ناصر انهاری
مشاور ارشد و مدیر فروش
مسعود
آقای مسعود احمدی
واحد فروش

پست الکترونیک : info@esanat.com

آقای مسعود احمدی
واحد فروش
محمدرضا فرهمند
آقای محمد فرهمند
واحد فروش و تدارکات

آقای محمد فرهمند
واحد فروش و تدارکات
خانم تهمینه منبری
واحد اداری

خانم تهمینه منبری
واحد اداری
امین
آقای امین مختاری
واحد انبارداری

آقای امین مختاری
واحد انبارداری
جواد
آقای جواد رضایی
واحد حسابداری

آقای جواد رضایی
واحد حسابداری
آقای عباس ابراهیمی
واحد انبار اصلی

آقای عباس ابراهیمی
واحد انبار اصلی