کنترل و فرمان سیگنال

شاسی

شرکت اشنایدر الکتریک محصولات متنوعی برای کنترل و فرمان در صنایع برق و الکترونیک تولید و در بازار می نماید.
این محصولات در مدارات کنترل فرمان در تابلوهای صنعتی برای صدور فرمان به کلیدها و کنتاکتور ها برای کنترل
مدارات به صورت دلخواه از تابلوهای کنترلی

پوش باتن اشنایدر در مدل های مختلف فلزی و باکالیت در انواع فنری ، قفلشو ، چراغدار در ولتاژهای گوناگون
امرجنسی ساده ، قفلشو ، سوئیچ دار ، دوبل ، واترپروف

 میکروسوئیچ اشنایدر در انواع بدنه باکالیت و بدنه فلزی در مدل های فشاری ساده ، قرقره فشاری ، دوطرفه ،
دوطرفه رگلاژی ، آنتن دار ، فنری ، صلیبی

چراغ سیگنال اشنایدر در برق صنعتی یا یا تابلوهای برق بیشتر به عنوان نشان دهنده یا آلارم بکار می رود
که در انواع بدنه باکالیت و بدنه فلزی در رنگ های مختلف و ولتاژهای تغذیه گوناگون

کلید فرمان اشنایدر در انواع بدنه باکالیت و بدنه فلزی در مدل های یکطرفه و دوطرفه ، ماندگار ، استارتی ، سوئیچ دار

کلید چرثقیل اشنایدر در اندازه های مختلف دوتایی ، چهارتایی ، شش تایی ، هشت تایی ، دوازده تایی در مدل های تک سرعته و دوسرعته

از جمله محصولات کنترل فرمان قابل عرضه در فروشگاه الکتروصنعت می باشد

LUCA1XBLکنترل يونيت0.35-1,4 24VDC
LUCB1XBLکنترل يونيت24DC LUB.35-1.4A
XB4BA11شاسي استارت فلزي سفيد
XB4BA21شاسي استارت فلزي مشکي
XB4BA31شاسي استارت فلزي سبز
XB4BA42شاسي استوپ فلزي قرمز
XB4BA51شاسي استارت فلزي زرد
XB4BA61شاسي استارت فلزي آبي
XB4BC21شاسي قارچي ساده فلزی مشکي
XB4BC41شاسي قارچي ساده فلزی قرمز
XB4BD21کليد يکطرفه فلزي
XB4BD25کليد گردان يکطرفه باپلاتين اضافه
XB4BD33کليد دوطرفه فلزي
XB4BD41کليد يک طرفه استارتي
XB4BD53کليد دوطرفه استارتي
XB4BD71کليد يکطرف استارت يکطرف کليد
XB4BD81کليد يکطرف استارت يکطرف کليد
XB4BG03کليد سوئيچدار دوطرفه فلزي خروجي کليد درهرسه حالت
XB4BG21کليد سوئيچدار يکطرفه فلزي
XB4BG33کليد سوئيچدار دوطرفه فلزي
XB4BG41کليد سوئيچدار يکطرفه فلزي خروجي کليد درهرطرف
XB4BG61کليد سوئيچدار يکطرفه فلزي استارتي
XB4BG67کليد يکطرفه سوئيچدار استارتي
XB4BG73کليد سوئيچدار دوطرفه فلزي استارتي
XB4BH033B5شاسي قفل شو چراغدار 24ولت
XB4BH033M5شاسي قفل شوسبزلامپ دار
XB4BH043B5شاسي قفل شو چراغدار 24ولت
XB4BH043M5شاسي قفل شوقرمزلامپ دار
XB4BH31شاسي قفل شوسبز
XB4BJ21کليد يکطرفه فلزي دسته بلند
XB4BJ33کليد دوطرفه فلزي دسته بلند
XB4BK123B5يکطرفه چراغدار 24 ولت سبز
XB4BK123G5يکطرفه چراغدار 110 ولت سبز
XB4BK123M5کليد يکطرفه چراغدار220ولت سبز
XB4BK124B5يکطرفه چراغدار 24 ولت قرمز
XB4BK124M5کليد يکطرفه چراغدار 220ولت قرمز
XB4BK125B5يکطرفه چراغدار 24 ولت زرد
XB4BK125M5يکطرفه چراغدار 220 ولت زرد
XB4BK133B5دوطرفه چراغدار 24 ولت سبز
XB4BK133G5کليد دوطرفه چراغدار 110 ولت
XB4BK133M5دوطرفه چراغدار 220 ولت سبز
XB4BK134B5دوطرفه چراغدار 24 ولت قرمز
XB4BK134M5دوطرفه چراغدار 220 ولت قرمز
XB4BK15335B5 دو طرفه استارتي چراغدار 24 ولت سبز
XB4BL73415شاسي دوبل فلزي
XB4BP21شاسي واترپروف مشکي
XB4BP31شاسي واترپروف سبز
XB4BP42شاسي واترپروف قرمز
XB4BP51شاسي واترپروف زرد
XB4BP61شاسي واترپروف آبي
XB4BS521قارچي قفل شو مشکي
XB4BS8442امرجنسي قفل شو
XB4BS8444امرجنسي قفل شو دوکنتاکت بسته
XB4BS8445امرجنسي قفل شو کنتاکت باز وبسته
XB4BS934امرجنسي سوئيچ دار قارچ قطر30
XB4BS9442امر جنسي سوئيچ دار
XB4BS9445امرجنسي سوئيچ دار کنتاکت باز وبسته
XB4BV61سيگنال فلزي سفيد
XB4BV63سيگنال فلزي سبز
XB4BV64سيگنال فلزي قرمز
XB4BV65سيگنال فلزي زرد
XB4BVB1سيگنال فلزي 24 ولت سفيد
XB4BVB3سيگنال فلزي 24 ولت سبز
XB4BVB4سيگنال فلزي 24 ولت قرمز
XB4BVB5سيگنال فلزي 24 ولت زرد
XB4BVB6سيگنال فلزي 24 ولت آبي
XB4BVBG3سيگنال48تا120ولتDCسبزرنگ
XB4BVBG4سيگنال48تا120ولتDCقرمزرنگ
XB4BVBG5سيگنال48تا120ولتDCزردرنگ
XB4BVG1سيگنال48تا120ولتACسفيدرنگ
XB4BVG3سيگنال48تا120ولتACسبزرنگ
XB4BVG4سيگنال48تا120ولتACقرمز رنگ
XB4BVG5سيگنال48تا120ولتAC زرد رنگ
XB4BVG6سيگنال48تا120ولتAC آبي رنگ
XB4BVM1سيگنال فلزي سفيد LED
XB4BVM3سيگنال فلزي سبز LED
XB4BVM4سيگنال فلزي قرمزLED
XB4BVM5سيگنال فلزي زرد LED
XB4BVM6سيگنال فلزي آبي LED
XB4BW3165شاسي چراغدار سفيد
XB4BW31B5شاسي فلزي چراغدار سفيد 24 ولت
XB4BW31M5شاسي فلزي چراغدار سفيد
XB4BW3365شاسي چراغدار سبز
XB4BW33B5شاسي فلزي چراغدار سبز 24 ولت
XB4BW33M5شاسي فلزي چراغدار سبز
XB4BW3465شاسي چراغدار قرمز
XB4BW34B5شاسي فلزي چراغدار قرمز 24 ولت
XB4BW34M5شاسي فلزي چراغدار قرمز
XB4BW3565شاسي چراغدار زرد
XB4BW35B5شاسي فلزي چراغدار زرد
XB4BW35G5شاسي چراغدار 110 ولت زرد
XB4BW35M5شاسي فلزي چراغدار زرد
XB4BW36B5شاسي فلزي چراغدار آبي
XB4BW36G5شاسي فلزي چراغدار ابي
XB4BW36M5شاسي فلزي چراغدار آبي
XB4BW73731B5شاسي دوبل فلزي چراغدار 24ولت
XB4BW73731G5شاسي دوبل فلزي چراغدار110ولت
XB4BW73731M5شاسي دوبل فلزي چراغدار 220ولت
XB5AA11شاسي سفید باکالیتXB5
XB5AA21شاسي مشکي باکاليتXB5
XB5AA31شاسي سبز باکاليتXB5
XB5AA42شاسي قرمز باکاليتXB5
XB5AA51شاسي زردباکاليتXB5
XB5AA61شاسي آبي باکاليتXB5
XB5AD21کليديکطرفه XB5
XB5AD33کليد دوطرفه XB5
XB5AL73415شاسي دوبل باکاليت XB5
XB5AS8442قارچي باکاليت XB5
XB5AS8444شاسي قارچي با دوکنتاکت بسته XB5
XB5AVB1سيگنال باکاليت 24V LED سفيد
XB5AVB3سيگنال باکاليت 24V LED سبز
XB5AVB4سيگنال باکاليت 24V LED قرمز
XB5AVB5سيگنال باکاليت 24V LED زرد
XB5AVB6سيگنال باکاليت 24V LED آبي
XB5AVM3سيگنال باکاليت سبز LED
XB5AVM4سيگنال باکاليت قرمز LED
XB5AVM5سيگنال باکاليت زرد LED
XB5AVM6سيگنال باکاليت آبي LED
XB7EV03BPسيگنال باکاليت سبز 24 ولت LED
XB7EV03MPسيگنال باکاليت سبز 220ولتLED
XB7EV04BPسيگنال باکاليت قرمز 24 ولت LED
XB7EV04MPسيگنال باکاليت قرمز220ولتLED
XB7EV05BPسيگنال باکاليت زرد 24 ولت LED
XB7EV05MPسيگنال باکاليت زرد 220ولتLED
XB7EV06BPسيگنال باکاليت آبي24 ولت LED
XB7EV06MPسيگنال باکاليت آبي 220ولتLED
XB7EV07BPسيگنال باکاليت سفيد 24 ولت LED
XB7EV07MPسيگنال باکاليت سفيد 220 ولت LED
XB7EV61سيگنال باکاليت سفيد
XB7EV63Pسيگنال باکاليت سبز
XB7EV64Pسيگنال باکاليت قرمز
XB7EV65Pسيگنال باکاليت زرد
XB7EV66Pسيگنال باکاليت آبي
XB7EV67Pسيگنال باکاليت سفيد
XB7NA15شاسي باکاليت سفيد باکنتاکت باز وبسته
XB7NA21شاسي استارت باکاليت سياه
XB7NA25شاسي باکاليت مشکي باکنتاکت باز وبسته
XB7NA31 شاسي استارت باکاليت سبز
XB7NA35شاسي باکاليت سبزباکنتاکت باز وبسته
XB7NA42 شاسي استپ باکاليت قرمز
XB7NA45شاسي باکاليت قرمز باکنتاکت باز وبسته
XB7ND21کليد يکطرفه باکاليت
XB7ND33کليد دوطرفه باکاليت
XB7NG21کليدسويچ دار باکاليت
XB7NG33کليدسويچ دار باکاليت دوطرفه
XB7NH25شاسي دوکنتاکت قفل شو مشکي
XB7NH31شاسي قفل شو سيز
XB7NH35شاسي دوکنتاکت قفل شو سبز
XB7NS8442شاسي قارچي قفلشو باکاليت
XB7NS8444شاسي قارچي قفلشو باکاليت دوکنتاکت
XB7NS9444شاسي قارچي سوئيچدار باکاليت
XB7NT844شاسي قارچي باکاليت کششي دوکنتاکت بسته
XB7NW3361شاسي چراغدار باکاليت سبز
XB7NW3461شاسي چراغدار باکاليت قرمز
XB7NW3561شاسي چراغدار باکاليت زرد
ZB2BE101کنتاکت باز قدیم
ZB2BE102کنتاکت بسته قدیم
ZB4BD2سری یکطرفه
ZB4BD8سري يکطرف استارت يکطرف کليد
ZB4BG2سری یکطرفه سویچ دار
ZB4BG7سري سويچ دار دوطرف استارت
ZB4BH03سری شاسی قفلی
ZB4BH033سري شاسي چراغدار قفلي سبز
ZB4BH043سري شاسي چراغدار قفلي سبز
ZB4BK1333سري کليدگردان دوطرفه چراغدارسبز
ZB4BK1343سري کليدگردان دوطرفه چراغدارقرمز
ZB4BZ009گلويي فلزي
ZB5A31سري شاسي جعبه IP65 سبز
ZB5A42سري شاسي جعبه IP65 قرمز
ZB5AC3سري قارچي سبز
ZB5AD2كلگي يکطرفه
ZB5AS542کلگي قارچي
ZB5AZ009گلويي باکاليت
ZBA710سري واترپروف شاسي دوبل
ZBDD2سري گردان واتر پروف
ZBE101کنتاکت شاسي سبز
ZBE101Nکنتاکت شاسي سبز
ZBE102کنتاکت شاسي قرمز
ZBP0سري واترپروف
ZBV6پايه لامپ
ZBVB1لامپ LED سفيد24 ولت
ZBVB3لامپ LED سبز 24 ولت
ZBVB4لامپ LEDقرمز 24 ولت
ZBVB5لامپ LED زرد 24 ولت
ZBVB6لامپ LED آبي 24 ولت
ZBVBG1لامپ LED ولت24-120 AC-DC سفيد
ZBVBG3لامپ LED ولت24-120 AC-DC سبز
ZBVBG4لامپ LED ولت24-120 AC-DC قرمز
ZBVBG5لامپ LED ولت24-120 AC-DC زرد
ZBVBG6لامپ LED ولت24-120 AC-DC آبي
ZBVG1لامپ LED سفيد 110 ولت
ZBVG3لامپ LED سبز 110 ولت
ZBVG4لامپ LED قرمز110 ولت
ZBVG5لامپ LED زرد 110 ولت
ZBVG6لامپ LED آبي 110 ولت
ZBVM1لامپ LED سفيد220 ولت
ZBVM3لامپ LED سبز 220 ولت
ZBVM4لامپ LED قرمز220 ولت
ZBVM5لامپ LED زرد 220 ولت
ZBVM6لامپ LED آبي 220 ولت
ZBY6101پلاک شاسي
XACA009قفل مکانيکي شاسي جرثقيل
XACA06جعبه شاسي جرثقيل شش تايي
XACA12شاسي جرثقيل 12تايي خالي
XACA12S10103شاسي جرثقيل 12تايي 2سرعته
XACA271شاسي جرثقيل دوتايي
XACA2713شاسي جرثقيل دوتايي با قارچي
XACA291شاسي جرثقيل دو تايي دوسرعته
XACA471شاسي جرثقيل چهار تايي
XACA4713شاسي جرثقيل 4 تايي با امرجنسي
XACA491شاسي جرثقيل چهار تايي دوسرعته
XACA671شاسي جرثقيل شش تايي تکسرعته
XACA6713شاسي جرثقيل 6 تايي با امرجنسي
XACA691شاسي جرثقيل شش تايي دوسرعته
XACA871شاسي جرثقيل هشت تايي
XACA891شاسي جرثقيل هشت تايي دوسرعته
XACA9411کلگي شاسي جرثقيل سفيد
XACA9412کلگي شاسي جرثقيل مشکي
XACA9414سري شاسي جرثقيل قرمز
XACB9211کلگي شاسي جرثقيل قديم
XD2GA8221جوي استيک 2طرفه يكسرعته
XD2GA8241جوي استيک 2طرفه 2سرعته
XD2GA8421جوي استيک 4طرفه يکسرعته
XD2GA8441جوي استيک 4طرفه 2سرعته
XD4PA12جوي استيک دوطرفه ثابت
XD4PA14جوي استيک چهارطرفه ثابت
XD4PA22جوي استيک دوطرفه استارتی
XD4PA24جوي استيک چهارطرفه استارتی
XKBA1233CAجوي استيک XKBA1233CA
XA2EA21شاسي استارت باکاليت سياه جديد
XA2EA31شاسي استارت باکاليت سبز جديد
XA2EA42شاسي استوپ باکاليت قرمز جديد
XA2EA51شاسي استارت باکاليت زرد جديد
XA2EA61شاسي استارت باکاليت ابي جديد
XA2ED21کليد يکطرفه باکاليت جديد
XA2ED33کليد دو طرفه باکاليت جديد
XA2ED53کليد استارتي دوطرفه جديد
XA2EVB1LCسيگنال باکاليت سفيدلامپ 24 جديد
XA2EVB3LCسيگنال باکاليت سبزلامپ24ولت
XA2EVB4LCسيگنال باکاليت قرمزلامپ 24 ولت
XA2EVB5LCسيگنال باکاليت زرد24 ولت جديد
XA2EVB6LCسيگنال باکاليت آبي لامپ 24ولت
XA2EVM1LCسيگنال باکاليت لامپ دار سفيد جديد
XA2EVM3LCسيگنال باکاليت لامپ دار سبز جديد
XA2EVM4LCسيگنال باکاليت لامپ دار قرمز جديد
XA2EVM5LCسيگنال باکاليت لامپ دار زرد جديد
XA2EVM6LCسيگنال باکاليت لامپ دار آبي جديد
XA2EA21شاسي استارت باکاليت سياه جديد
XA2EA31شاسي استارت باکاليت سبز جديد
XA2EA51شاسي استارت باکاليت زرد جديد
XA2EA61شاسي استارت باکاليت ابي جديد
XA2ED21کليد يکطرفه باکاليت جديد
XA2ED33کليد دو طرفه باکاليت جديد
XA2ED53کليد استارتي دوطرفه جديد
XA2EVB1LCسيگنال باکاليت سفيدلامپ 24 جديد
XA2EVB3LCسيگنال باکاليت سبزلامپ24ولت
XA2EVB4LCسيگنال باکاليت قرمزلامپ 24 ولت
XA2EVB5LCسيگنال باکاليت زرد24 ولت جديد
XA2EVB6LCسيگنال باکاليت آبي لامپ 24ولت
XA2EVM1LCسيگنال باکاليت لامپ دار سفيد جديد
XA2EVM3LCسيگنال باکاليت لامپ دار سبز جديد
XA2EVM4LCسيگنال باکاليت لامپ دار قرمز جديد
XA2EVM5LCسيگنال باکاليت لامپ دار زرد جديد
XA2EVM6LCسيگنال باکاليت لامپ دار آبي جديد