کلید کمپکت

کلید کمپکت ( MCCB)

کلید اتوماتیک یا کلید کمپکت (Moulded Case Circuit Breaker) از جمله کلید های کندکار مورد استفاده در تابلوهای برق می باشند که برای قطع و وصل ، حفاظت جریان اضافه باز و اتصال کوتاه می باشد .
کلید کمپکت اشنایدر به دو دسته فیکس (Fix)  و قابل تنظیم (Adjustable)  تقسیم می شود.
کلید فیکس اشنایدر با نام ایزی پکت یا EZC شناخته می شود و جریان قطع آنها همواره ثابت و غیر قابل تنظیم می باشد .
کلید قابل تنظیم اشنایدر به سه خانواده NS , NSX , CVS  تقسیم می شود
NSX در رنج جریانی از 16 آمپر تا 630 آمپر
این کلید ها در قدرت قطع های متفاوت  25KA , 36KA , 50KA , 70KA   موجود می باشد
CVS از خانواده محصولات ایزی پکت  با رنج جریانی 16 تا 630 آمپر
NS  در رنج جریانی 800 تا 1600 آمپر قدرت قطع این کلید ها نیز متفاوت می باشد

لیست کلیدهای اتوماتیک اشنایدر مدل های  NS , NSX , CVS را در جدول زیر مشاهده فرمایید.

کد کالانام کالا
(33466MM2) NS08N3P2F22Aکلید اتوماتیک800 آمپر موتوردار کمپکت
(33466S2)NS08N3P2Fکلید اتوماتیک800 آمپر کمپکت
(33469MM2 ) NS08N4P2F22Aکلید اتوماتیک800 آمپر 4 پل موتوردار کمپکت
(33469S2 ) NS08N4P2Fکلید اتوماتیک800 آمپر 4پل کمپکت
(33472MM2) NS10N3P2F22Aکلید اتوماتیک 1000 آمپر موتوردار کمپکت
(33472S2)NS10N3P2Fکلید اتوماتیک 1000 آمپر کمپکت
(33475MM2 ) NS10N4P2F22Aکلید اتوماتیک 1000 آمپر 4 پل موتوردار کمپکت
(33475S2) NS10N4P2Fکلید اتوماتیک 1000 آمپر 4 پل کمپکت
(33478MM2) NS12N3P2F22Aکلید اتوماتیک 1250 آمپر موتوردار کمپکت
(33478S2)NS12N3P2Fکلید اتوماتیک 1250 آمپر کمپکت
(33480MM2) NS12N4P2F22Aکلید اتوماتیک 1250 آمپر 4 پل موتوردار کمپکت
(33480S2 ) NS12N4P2Fکلید اتوماتیک 1250 آمپر4 پل کمپکت
(33482MM2) NS16N3P2F22Aکلید اتوماتیک 1600 آمپر موتوردار کمپکت
(33482S2) NS16N3P2Fکلید اتوماتیک 1600 آمپر کمپکت
(33484MM2) NS16N4P2F22Aکليد اتوماتیک 1600آمپر 4 پل موتوردار کمپکت
(33484S2 ) NS16N4P2Fکليد اتوماتیک 1600آمپر 4 پل کمپکت
33209+47926+47926+47926قفل NW هوايي براي سه کليدNW
33661رله شنت 1600 - 800 AC-DC/110V
33662رله شنت کليد800-1600کمپکت220ولت
33670رله آندر کليد800-1600کمپکتAC-DC/110V
33671رله آندر کليد800-1600کمپکت220ولت
33878دسته کليد NS800 تا NS1600آمپر
LV429636کليد کمپکت 25 آمپرNSX100F
LV429637کليد کمپکت 16 آمپرNSX100F
LV429670کليد کمپکت 100 آمپر NSX100H
LV429671کليد کمپکت 80 آمپر NSX100H
LV429672کليد کمپکت 63 آمپر NSX100H
LV429673کليد کمپکت 50 آمپر NSX100H
LV429674کليد کمپکت 40 آمپر NSX100H
LV429675کليد کمپکت 32 آمپر NSX100H
LV429676کليد کمپکت 25 آمپر NSX100H
LV429677کليد کمپکت 16 آمپر NSX100H
LV429680کليد کمپکت 100 آمپر NSX100H 4P
LV429681کليد کمپکت 80 آمپر NSX100H 4P
LV429682کليد کمپکت 63 آمپر NSX100H 4P
LV429683کليد کمپکت 50 آمپر NSX100H 4P
LV429684کليد کمپکت 40 آمپر NSX100H 4P
LV429685کليد کمپکت 32 آمپر NSX100H 4P
LV429686کليد کمپکت 25 آمپر NSX100H 4P
LV429687کليد کمپکت 16 آمپر NSX100H 4P
LV429696کليد کمپکت 25 آمپر NSX100H 4P4D
LV429740NSX100F 3P MA100 کلید راه انداز موتور
LV429741NSX100F 3P MA50 کلید راه انداز موتور
LV429742NSX100F 3P MA25 کلید راه انداز موتور
LV429743NSX100F 3P MA12.5 کلید راه انداز موتور
LV429744NSX100F 3P MA6.3 کلید راه انداز موتور
LV429745NSX100F 3P MA2.5 کلید راه انداز موتور
LV429750NSX100N - MA100 کلید راه انداز موتور
LV429751NSX100N - MA50 کلید راه انداز موتور
LV429752NSX100N-MA25 کلید راه انداز موتور
LV429760NSX100H-MA100 کلید راه انداز موتور
LV429761NSX100H- MA50 کلید راه انداز موتور
LV429762NSX100H-MA25 کلید راه انداز موتور
LV429763NSX100H-MA12.5 کلید راه انداز موتور
LV429764NSX100H-MA6.4 کلید راه انداز موتور
LV429765NSX100H-MA2.5 کلید راه انداز موتور
LV429770NSX100F-100A-MIC 2.2
LV429772NSX100F-40A-MIC 2.2
LV429825NSX100F-100A-MIC 2.2M
LV429827NSX100F-50A-MIC 2.2M
LV429828NSX100F-25A-MIC 2.2M
LV429830NSX100N-100A-MIC 2.2M
LV429840اتومات کمپکت100 آمپرNSX100N
LV429841اتومات کمپکت 80 آمپرNSX100N
LV429842اتومات کمپکت63 آمپر NSX100N
LV429843اتومات کمپکت 50 آمپر NSX100N
LV429844اتومات کمپکت40 آمپر NSX100N
LV429845اتومات کمپکت32 آمپر NSX100N
LV429846اتومات کمپکت 25 آمپر NSX100N
LV429847اتومات کمپکت 16 آمپر NSX100N
LV429850اتومات کمپکت100 آمپرNSX100N 4P
LV429851اتومات کمپکت 80 آمپرNSX100N 4P
LV429852اتومات کمپکت 63 آمپرNSX100N 4P
LV429854اتومات کمپکت40 آمپرNSX100N 4P
LV429855اتومات کمپکت 32 آمپرNSX100N 4P
LV429856اتومات کمپکت 25 آمپرNSX100N 4P
LV429857اتومات کمپکت 16 آمپرNSX100N 4P
LV429880NSX100F MIC5.2A-3P 100A
LV429882NSX100F MIC5.2A--3P 40A
LV429890NSX100N MIC5.2A 3P100A
LV430310اتومات کمپکت 160 آمپر NSX160B
LV430311اتومات کمپکت 125 آمپر NSX160B
LV430320کليد کمپکت 160 آمپر NSX160B 4P
LV430321کليد کمپکت 125 آمپر NSX160B 4P
LV430630کليد کمپکت 160 آمپر NSX160F
LV430631کليد کمپکت 125 آمپر NSX160F
LV430650کليد کمپکت 160 آمپر NSX160F4P4D
LV430670کليد کمپکت 160 آمپر NSX160H
LV430671کليد کمپکت 125 آمپر NSX160H
LV430680کليد کمپکت 160 آمپر NSX160H 4P
LV430681کليد کمپکت 125 آمپر NSX160H 4P
LV430775NSX160N-MIC 2.2
LV430830NSX160F - MA150 کلید راه انداز موتور
LV430831NSX160F - MA100 کلید راه انداز موتور
LV430832NSX160N - MA150 کلید راه انداز موتور
LV430833NSX160N-MA100 کلید راه انداز موتور
LV430834NSX160H - MA150 کلید راه انداز موتور
LV430835NSX160H - MA100 کلید راه انداز موتور
LV430840کليد کمپکت 160 آمپر NSX160N
LV430841کليد کمپکت 125 آمپر NSX160N
LV430850کليد کمپکت 160 آمپر NSX160N 4P
LV430880NSX160F MIC 5.2A 3P
LV430890NSX160N MIC 5.2A 3P
LV430985NSX160F MIC 2.2M150A
LV431110کليد کمپکت 250 آمپر NSX250B
LV431111کليد کمپکت 200 آمپر NSX200B
LV431120کليد کمپکت 250 آمپر NSX250B 4P
LV431121کليد کمپکت 200 آمپر NSX250B 4P
LV431131کليد کمپکت 200 آمپر NSX250B 4P4D
LV431140NSX250B- MIC2.2A220A
LV431145NSX250B- MIC5.2A
LV431150NSX250B MIC2.2 4P4D
LV431160NSX250F MIC2.2M 3P3D
LV431165NSX250N MIC2.2M 3P3D
LV431535رله ارت فالت اتومات 250 - 160
LV431536رله ارت فالت اتومات 250 - 160چهارپل
LV431541موتور کمپکت250 آمپر NSX220
LV431545موتور اتومات 250امپر DC/110V
LV431630کليد کمپکت 250 آمپرNSXF
LV431631کليد کمپکت 200 آمپرNSXF
LV431640کليد کمپکت 250 آمپرNSXF 4P
LV431641کليد کمپکت 200 آمپرNSXF 4P
LV431670کليد کمپکت 250 آمپر NSXH
LV431671کليد کمپکت 200 آمپر NSXH
LV431680کليد کمپکت 250 آمپرNSXH 4P
LV431681کليد کمپکت 200 آمپرNSXH 4P
LV431748NSX250F MA220 کلید راه انداز موتور
LV431752NSX250N MA220 کلید راه انداز موتور
LV431756NSX250H MA220 کلید راه انداز موتور
LV431770NSX250F MIC2.2
LV431830کليد کمپکت 250 آمپر NSX N
LV431831کليد کمپکت 200 آمپر NSX N
LV431840کليد کمپکت 250 آمپرNSX N 4P
LV431841کليد کمپکت 200 آمپرNSX N 4P
LV431870NSX250N MIC2.2
LV432490شمش اضافه کليد 400-630
LV432532صفحه کناري کشوي 400
LV432533صفحه کناري کشوي 400
LV432538کيت پلاگين کشو سه پل 400
LV432539کيت پلاگين کشو چهار پل 400
LV432542کشوي اتومات 630 - 400
LV432543کشوي چهارپل اتومات 630 - 400
LV432598دسته کليد اتومات 630 - 400
LV432614قفل اينترلاک اتومات 400 آمپر
LV432640موتور اتومات 400-630 -امپرAC/110V
LV432641موتور اتومات 400-630 -امپرAC/220V
LV432643موتور اتومات 400-630 -امپرDC/24V
LV432644موتور اتومات 400-630 -امپرDC/48V
LV432645موتور اتومات 400-630 -امپرDC/110V
LV432676کليد کمپکت 400 آمپر NSX400F
LV432677کليد کمپکت 400 آمپر NSX400F 4P
LV432693کليد کمپکت 400 آمپر NSX400N
LV432694کليد کمپکت 400 آمپر NSX400N 4P
LV432695کليد کمپکت 400 آمپر NSX400H
LV432696کليد کمپکت 400 آمپر NSX400H 4P
LV432699کليد کمپکت 400 آمپر NSX400N -MIC5/3
LV432749NSX400N-MA320 کلید راه انداز موتور
LV432750NSX400H-MA320 کلید راه انداز موتور
LV432876کليد کمپکت 630 آمپر NSX630F
LV432877کليد کمپکت 630 آمپر NSX630F-4P
LV432878NSX630F MIC5.3A 3P کليد کمپکت 630 آمپر
LV432893کليد کمپکت 630 آمپر NSX630N
LV432894کليد کمپکت 630 آمپر NSX630N-4P
LV432895کليد کمپکت 630 آمپر NSX630H
LV432896کليد کمپکت 630 آمپر NSX630H-4P
LV432899کليد کمپکت 630 آمپر NSX630N-MIC5/3
LV432901کليد کمپکت 630 آمپر3NSX630H-MIC5/4
LV432949NSX630N-MA500 کلید راه انداز موتور
LV432950NSX630H-MA500 کلید راه انداز موتور
LV432977NSX630H-MA500M2/3 کلید راه انداز موتور
LV510300کليد اتومات16آمپرتيپE
LV510301کليد اتومات25آمپرتيپE
LV510302کليد اتومات32آمپرتيپE
LV510303کليد اتومات40آمپرتيپE
LV510304کليد اتومات50آمپرتيپE
LV510305کليد اتومات63آمپرتيپE
LV510306کليد اتومات80آمپرتيپE
LV510307کليد اتومات100آمپرتيپE
LV510333کليد اتومات 40آمپر 36کيلوآمپرتيپE
LV510335کليد اتومات 63آمپر36کيلوآمپر تيپE
LV510337کليد اتومات 100آمپر36کيلوآمپر تيپE
LV510932کليد اتومات 25آمپر30کيلوآمپر DC
LV510936کليد اتومات 80آمپر30کيلوآمپر DC
LV510937کليد اتومات 100آمپر30کيلوآمپر DC
LV516302کليد اتومات125آمپرتيپE
LV516303کليد اتومات160آمپرتيپE
LV516332کليد اتومات125آمپر36کيلوامپر تيپE
LV516333کليد اتومات160آمپر36کيلوامپر تيپE
LV525302کليد اتومات200آمپر تيپE
LV525303کليد اتومات250آمپر تيپE
LV525332کليد اتومات200آمپر36کيلوامپر تيپE
LV525333کليد اتومات250آمپر36کيلوامپر تيپE
LV540306کليد اتومات400آمپر36کيلوامپر تيپE
LV540309کليداتومات400آمپر،36کيلوآمپر تيپEچهارپل
LV540316کليداتومات400آمپر،50کيلوآمپر تيپE
LV540319کليداتومات400آمپر،50کيلوآمپر تيپEچهارپل
LV563306کليد اتومات600آمپر36کيلوامپر تيپE
LV563309کليداتومات600آمپر،36کيلوآمپر تيپEچهارپل
LV563316کليداتومات600آمپر،50کيلوآمپر تيپE
LV563319کليداتومات600آمپر،50کيلوآمپر تيپEچهارپل