دیجیتال متر

پاورمتر

دیجیتال متر

Digital meter Schneider

اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺳﻨﺠﻴﺪه و ﺛﺒﺖ ﻛﺮده ﻳﺎ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ اي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.

  • روش مستقیم اندازه گیری

در روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ وﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد. مانند ولت متر فشار ضعیف، آمپرمتر تا سطح جریان ۶۰ آمپر.

 روش غیر مستقیم اندازه گیری

در روش غیرمستقیم دستگاه های اندازه گیری با استفاده از تجهیزاتی مانند ترانسفورماتور ولتاژ یا ترانسفورماتور جریان از شبکه نمونه برداری می کنند.

دیجیتال متر تابلویی اشنایدر که به آن مولتی متر تابلویی نیز گفته می شود در مدل های مختلف تولید و در بازار عرضه گردیده است.

نمایشگر های دیجیتال نمایش پارامترهای ولتاژ ، جریان ، فرکانس ، دور موتور و ضریب توان را دارد .

از این رو استفاده از این تجهیز در تابلوهای برق بسیار رایج میباشد.

پاورمتر DM6200 به منظور اندازه گیری:

  • ولتاژ
  • جریان
  • فرکانس
  • ضریب قدرت
  • RPM
  • عدم تقارن فاز
  • تقدم فاز

ضمنا این محصول بدلیل دقت عملکرد و قابلیت بالا و از همه مهمتر نیاز به فضای کمتر جایگزین آمپرمترها و ولتمترهای آنالوگ گردید.

DM6200  جدیدترین مدل این محصول می باشد که در فروشگاه الکتروصنعت قابل عرضه می باشد .