کلید جرثقیل

کاتالوگ
شاسی

Pendant control stations

کلید جرثقیل از جمله کلیدهای کنترلی کارآمد است که به منظور ایجاد فرمان به کار می رود.

بنابراین در محیط های صنعتی که خطرات جانی و مالی وجود دارد بهترین گزینۀ استفاده است.

توسط کلید جرثقیل یا پندانت به آسانی می توان عمل هدایت و کنترل اجسام را فراهم نمود.

کلید جرثقیل به همراه کابل به دستگاه متصل می شود.

طول کابل به نسبت ارتفاع دستگاه از محل فرمان و فاصلۀ اپراتور با دستگاه معین می گردد

البته نباید از حد استاندار بلندتر باشد زیرا خود کابل ابزاری خطر آفرین در طول مسیر فرمان به حساب می آید.

 کلیدهای فرمان جرثقیل اشنایدر در دو مدل تک سرعته و دو سرعته طراحی شده اند.

کلید جرثقیل دوسرعته :

 XACA06S0047   شش تایی  ، دو سرعته ۶ اینترلاک مکانیکی بین جفت ها

XACA08B2S هشت تایی ، دو سرعته ۸ اینترلاک مکانیکی بین جفت ها

XACA12S0103  دوازده تایی ۱۲ اینترلاک مکانیکی بین جفت ها

کلید جرثقیل تک سرعته :

XACA271 کلید دوتایی ، تک سرعته ۲ اینترلاک مکانیکی

XACA471 کلید جهارتایی ، تک سرعته ۴ اینترلاک مکانیکی بین جفت ها

XACA671 کلید شش تایی ، تک سرعته ۶ اینترلاک مکانیکی بین جفت ها

XACA871 کلید هشت تایی ، تک سرعته ۸ اینترلاک مکانیکی بین جفت ها