کلید مینیاتوری

فیوز مینیاتوری یا کلید مینیاتوری Miniature Circuit Breaker که اختصارا MCB نامگذاری شده است.

امروزه در سیستم‌های برق کشی یک ساختمان به مبحث ایمنی توجه زیادی می‌شود.
که در این راستا از وسایل مختلفی برای تامین اصول امنیتی در مدارهای الکتریکی و برق کشی یک ساختمان استفاده می‌شود یکی از این وسایل کلید مینیاتوری است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز محافظت می‌کند.
به این شکل که اگر جریانی بیش از جریان اسمی یک مدار از فیوز عبور کند،
برای حفظ امنیت و جلوگیری از اتصال کوتاه شدن جریان برق را قطع می‌کند و از آسیب دیدن مدار جلوگیری می‌کند.
در سیم کشی ساختمان و یا تابلو برق صنعتی فیوز مینیاتوری (کلید مینیاتوری) از المان‌های اصلی است که خطرات ناشی از اتصال کوتاه شده مدار را با قطع مدار خاتمه می‌دهد.
تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت میکند.

مینیاتوری از نظر کاربرد به تیپهای B روشنایی ، C موتوری تقسیم بندی می گردد:

فیوز مینیاتوری نوع B روشنایی :
کلید مینیاتوری نوع B عموماٌ در مصارف خانگی و روشنایی کاربرد دارند.

این کلیدها در جریان اضافه بار بین ۳ تا ۵ برابر جریان نامی در زمان مشخص مدار را قطع می کنند.

و حساسیت مناسبی برای کاربردهای عادی خانگی دارند.

این کلید به مینیاتوری تندکار نیز معروف است.

فیوز مینیاتوری نوع C موتوری :
کلید مینیاتوری نوع C بیشتر کاربرد صنعتی دارند.

این کلیدها در جریان اضافه بار بین ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی در زمان مشخص مدار را قطع می کنند.

 زمان قطعشان از تیپ B بیشتر است. این کلید به مینیاتوری کندکار نیز معروف است.