جانبی مینیاتوری

فروشگاه الکتروصنعت علاوه بر انواع کلیدهای مینیاتوری تجهیزات جانبی مینیاتوری اشنایدر الکتریک را عرضه می نماید.
در اینجا به برخی از این تجهیزات اشاره می شود

کمکی مینیاتوری

کنتاکت کمکی مینیاتوری برای مینیاتوری های اشنایدر استفاده میشود
کد این محصول 26924 می باشد
دارای یک کنتاکت با یا یک کنتاکت بسته می باشد

فالت مینیاتوری

کنتاکت فالت یا همان کنتاکت خطا برای مینیاتوری های اشنایدر استفاده میشود
کد این محصول 26927 می باشد
دارای کنتاکت خطا یک باز یا یک بسته می باشد

کمکی و فالت مینیاتوری

کنتاکت کمکی فالت مینیاتوری کد این محصول 26929 می باشد
از این کنتاکت می توان به عنوان کنتاکت دوباز یا دوبسته استفاده کرد
یا اینکه یک کنتاکت باز یا بسته و یک کنتاکت خطا استفاده نمود