جانبی مینیاتوری

کمکی مینیاتوری

کنتاکت کمکی مینیاتوری برای مینیاتوری های اشنایدر استفاده میشود

فالت مینیاتوری

کنتاکت فالت یا همان کنتاکت خطا برای مینیاتوری های اشنایدر استفاده میشود