بیمتال و کلید حرارتی

شرکت اشنایدر الکتریک برای حفاظت از مدار در مقابل اضافه بار ،  کلید حرارتی و بیمتال خود را در بازار عرضه می نماید.

که هر کدام از این محصولات دارای تنوع می باشد و در اشکال ، ابعاد و جریان های مختلف وجود دارند.

بیمتال اشنایدر

برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی(بیمتال) استفاده می شود.

اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است.
بر اثر عبور جریان از بی متال ،دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می یابد.

از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است .

دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود .

در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکتها باز و مدار قطع می شود.

کلید حرارتی اشنایدر

کلید حرارتی علاوه بر حفاظت اضافه بار و حفاظت در برابر اتصال کوتاه ،

وظیفه کلید ( قطع و وصل نمودن تجهیزات برقی ) را به عهده دارد .

در صورتیکه بی متال به عنوان یک تجهیز جانبی و تنها به منظور حفاظت در برابر اضافه بار به کنتاکتور متصل می شود .